Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
To chci zažít

MÁME RÁDI BROUMOV(SKO)

Ve spolupráci Nadačního fondu Broumov – město kultury s Agenturou pro rozvoj Broumovska vyhlašujeme 1. grantovou výzvu na podporu rozvoje města Broumov a celého broumovského regionu, ve které rozdělíme až 170 000 Kč. 

Broumov(sko) se stává místem s kvalitním veřejným prostorem a dobře fungující místní komunitou. Chceme ho nadále rozvíjet a oživovat tak, aby se zde dobře žilo jak starousedlíkům, tak i těm, pro které se náš kraj stává novým domovem, nebo se sem po delší době zase navrací. Chceme, aby bylo místem, kde se dobře žije.  

Cílem grantové výzvy je finančně a metodicky podpořit organizace i skupiny aktivních lidí, kteří svým projektem oživí Broumov(sko), zapojí do něj místní obyvatele a nastartují spolupráci s dalšími subjekty. 

Více informací o grantové výzvě najdete níže, nebo na letáku ZDE.

17. – 30. 11. 2021 |  hlasování veřejnosti o podpořených projektech ZDEPro koho je grantová výzva určena?

 • neziskové organizace, školy a školská zařízení, sportovní kluby 
 • neformální skupiny alespoň 3 aktivních občanů a občanek
 • skupiny dětí a mládeže, které mají svého zákonného zástupce
 • volnočasové a kulturní spolky, divadelní skupiny aj. 
Jaké projekty chceme podporovat?
 • kulturní a umělecké - uspořádejte festival, výstavu, kreativní workshop aj.
 • ​komunitní - založte komunitní zahradu, naučte sousedy péct buchty podle receptu svých prababiček či uspořádejte městskou nebo vesnickou slavnost
 • okrašlovací - vdechněte život starým památkám, vytvořte návrh interaktivní instalace do veřejného prostoru nebo vybudujte nové místo pro setkávání
 • vzdělávací - uspořádejte vzdělávací workshop či živou knihovnu, začněte psát se sousedy kroniku, zpracujte příběhy nejstarší generace
 • sportovní - zorganizujte sportovní den nebo olympiádu, vybudujte dirt park nebo místo pro skejtování...

Projekty musí zapojovat širokou veřejnost, nikoliv jen úzkou zájmovou skupinu, a musí být realizovány na území města Broumova nebo území regionu Broumovska (viz 4. strana letáku). Chceme podporovat projekty, které jsou z větší části realizovány v rámci dobrovolnické práce.

 
Co všechno grantová podpora obsahuje?
 • grant ve výši 5 000 až 30 000 Kč
 • ​inspirativní setkání podpořených projektů
 • workshopy “Jak zapojit veřejnost” a “Jak na lokální fundraising”
 • metodickou podporu a doprovázení po celou dobu projektu
 • pomoc s propagací projektu
Je nutná finanční spoluúčast?
 • není - je možné žádat až o 100 % celkových nákladů
 • ​hodnotící komise bude na základě kritérií posuzovat, zda v projektu přemýšlíte o využití místních zdrojů (např. formou dobrovolnické brigády, zapůjčení nářadí, získání materiálu)
Na co může být grant určen?
 • na cokoliv, co k projektu potřebujete, ale hodnotící komise může váš rozpočet zkrátit, pokud některé položky bude považovat za neodůvodněné 
 • pokud budete realizovat projekt na soukromém pozemku, k žádosti o grant budete potřebovat souhlas majitele pozemku/nemovitosti​

HARMONOGRAM:

do 25. 10. 2021 | dejte nám vědět o svém nápadu, vyplňte dotazník a počkejte na vstupní konzultaci s manažerkou programu

9. 10. 2021 | setkání pro žadatele o grant "Jak na komunitní projekty"

31. 10. 2021 | uzávěrka žádostí - odevzdejte oficiální žádost o grant, kterou dostanete po vstupní konzultaci

do 15. 11. 2021 | zasedání komise a výběr finalistů na základě hodnotících kritérií

17. – 30. 11. 2021 | hlasování veřejnosti o podpořených projektech ZDE

do 31. 12. 2021 | vyplacení grantu

leden 2022 | setkání podpořených projektů

jaro 2022 | druhé setkání podpořených a workshopy na téma "Jak zapojit veřejnost" a "Jak na lokální fundraising"

do 30. 11. 2022 | ukončení projektu a odevzdání závěrečné zprávy

Ve veřejném hlasování budete potřebovat co největší podporu od vašich známých a sousedů - zapojte je do projektu už od začátku a dejte jim o svém projektu vědět! Veřejné hlasování proběhne na platformě D21 díky podpoře Strategické rady regionu Broumovsko.  HLASUJTE  ZDE


"Příjem žádostí do programu je nyní zastaven, další výzvu vyhlásíme v roce 2022."
 
 
Bližší info:

Pavla Jenková, manažerka programu
E: pavla.jenkova@aprb.cz
T: +420 724 039 531

 

Projekt "Příprava kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028" je realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje. 

 

 

PROJEKTY PRO HLASOVÁNÍ :

 

Bosonohá stezka 

Žadatel: MC MaMiNa, z.s. 

Místo: Police nad Metují 

Žádaná podpora: 30 000 Kč Našim záměrem je vybudování bosonohé stezky – možnost si na relativně bezpečném terénu vyzkoušet bosou chůzi po různých druzích zpravidla přírodních povrchů jakými jsou například šišky, jehličí, písek, štěrk, oblázky a přesvědčit se tak, že bosá chůze může být zdravou a příjemnou formou rekreačního vyžití. Projekt bude realizován v prostorách Pellyho parku. Do stavby budou zapojeny rodiny s dětmi, které navštěvují mateřské centrum. V parku tak vyroste nový herní prvek, který zpříjemní chvíle dětem i jejich rodičům či prarodičům nejen při mateřské dovolené. 

 

Broumov – místo pro setkávání a cvičení, komunitní zahrada, poradenské centrum 

Žadatel: Barbora Černíková 

Místo: Broumov 

Žádaná podpora: 30 000 Kč 

Cílem projektu je vytvoření místa pro setkávání, založení komunitní zahrady a poradenského centra.  V rámci projektu bude vybráno místo pro setkávání, založena komunitní zahrada (zaměřená zejména na pěstování bylin, divoké zeleniny a ovoce v městské zástavbě) a provozováno poradenské centrum, kde si lidé budou moci vyměňovat své zkušenosti týkající se zahradničení, zdraví a životního stylu a učit se zpracovávat případné výpěstky ze zahrady. Na vybraném místě bude probíhat pravidelné cvičení čchi-kungu, přednášky, diskuze a konzultace. 

 

Bubáku utíkej pryč! (eko-edukační videoklip) 

Žadatel: Eva Kroupová – neformální skupina 

Místo: region Broumovsko

Žádaná podpora: 30 000 Kč 

Broumovsko dětem a děti Broumovsku 

Umělecké projekty mohou nenásilnou a pro veřejnost přístupnou a milou formou přispět k obnově, oživení, ochraně a propagaci místních památek či přírodních krás. Naší cílovou skupinou jsou děti, tedy budoucnost regionu. Přímé prožitky, emoce a smích, setkávání se a zapojení se do akcí provázených hrou, zpěvem, pohádkami, u nich přirozeně podněcuje vytvoření mnohem osobnějšího vztahu také ke zdejším místům, jejich potřebám a například i k nim přidruženým veřejně prospěšným aktivitám. Umění totiž může být dobré nejen pro povznesení ducha. V roce 2021 byl do světa vyslán dětský benefiční videoklip Víla Anděla jako probuzení veřejné sbírky na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Broumově. V Pohádkách i Písničkách z broumovského dolíku ale máme mnohem více pohádkových hrdinů, kteří jsou připraveni tu pomáhat. Pro rok 2022 je připravena realizace a následné informační, edukační a praktické využití videoklipu Bubáku, utíkej pryč! A to jeho zařazením do ekoprogramů škol a školek, podpořením informovanosti a angažovanosti v úklidových pracích kraje (také rodičů a prarodičů), výsadbě nových stromů, ale i jako posila osobní zodpovědnosti v neodhazování odpadků, jejich účelnému třídění aj. Jsme přesvědčeni, že i místní děti chtějí, umí a mohou pomáhat, pokud je motivujeme, aktivizujeme a nabídneme jim vhodného hrdinu, příběh a činnosti! 

 

Noc s Andersenem – Proti proudu času, Sousedské setkání 

ŽadatelObec Heřmánkovice - Kulturní centrum Heřmánek 

Místo: Heřmánkovice 

Žádaná podpora: 30 000 Kč 

Akce Noc s Andersenem – již devátý ročník, pořádaná Kulturním centrem Heřmánek v budově KC. Spolupracuje i kulturní komise a starostka obce. 

Akce je u dětí velmi oblíbená pro obsah a způsob realizace a od samého začátku je také součástí celostátní Noci s Andersenem. Program je většinou zaměřen na různá výročí např. spisovatelů, osobností nebo významná celostátní výročí. Pro rok 2022 si pořadatelky vybraly téma- Významná osobnost obce a spojení s historií obce. Touto osobností je František Opitz, který roku 1847 jako první v Čechách použil éterovou narkózu. Působil jako vrchní lékař a bratr řádu V Nemocnici milosrdných bratří v Praze, který proslul obětavou zdravotní péčí o nemajetné. Jako výchozí bude vytištěn materiál o uvedené osobnosti, popis jeho činnosti, připomenutí tehdejšího bydliště a dalších historických prvků, které se ho týkají. Tento materiál je považován za udržitelný, protože je s ním počítáno i pro druhou akci, ale i dále jako informativní z historie obce. Pořadatelky připraví naučnou stezku, na které budou jednotlivá zastavení s plněním úkolů, které navazují na uvedený materiál. Ukončením vycházky bude vyhodnocení prací dětí s debatou o významu a přínosu v oblasti lékařství. Následuje večeře. Další část akce je rukodělná – děti si vyrobí z polotovaru rozcestník – malba, popis. Večer končí zábavou – zpěv, diskotéka a čtení před spaním. Ráno po snídani je vyhodnocena celá akce, foto, děti si v 9 hodin odvážejí rodiče. 

Akce Setkání se sousedy - pořádá obec Heřmánkovice spolu s kulturní komisí a KC Heřmánek. Tentokrát to bude již páté setkání a uskuteční se v kulturním domě. Velký zájem projevují spíše starší občané, kteří nemají velkou možnost sejít se s ostatními spoluobčany z obce. Program: setkání s obecním zastupitelstvem, starostka seznámí s činností obce a DSO Broumovsko. Oblíbená je prohlídka fotografické obecní kroniky z akcí v obci. Přítomným bude předložen materiál o Františku Opitzovi a znovu připomenuta historie této osobnosti obce a její zásadní přínos pro lékařskou vědu. K osvětě přispějí i další publikace o historii Broumovska. Vystoupí i děti z místní mateřské školy a večer bude zakončen živou hudbou. Součástí bude občerstvení pro účastníky a tentokrát i odměna pro nejstarší občanku obce. Připraveno bude i auto pro nutnost odvozu některého z účastníků. 

 

Perníková chaloupka s pískovištěm 

Žadatel: TJ Slavoj Teplice nad Metují, z.s. 

Místo: Teplice nad Metují 

Žádaná podpora: 30 000 Kč 

Záměrem projektu je oživit městské prostory o herní prvek, který by sloužil především malým dětem a maminkám na rodičovské dovolené. Někdy je těžké děti doma zabavit, každá rodina proto vítá dětská hřiště, kde jsou děti spokojené a rodiče s nimi mohou strávit čas smysluplně a zábavně. V přeneseném slova smyslu bude postaveno nové sportoviště pro naše nejmenší. Jeden z cílů tohoto projektu je zpříjemnit společné chvíle rodin s malými dětmi v našem městě. V rámci této akce vznikne dřevěný domeček „Perníková chaloupka“ s pískovištěm. Při přípravě i samotné stavbě budou zapojeny děti, které tatínkům mohou být k ruce při stavbě, nebo maminkám při malování a finálních úpravách. O kresby se postarají zdatní malíři ze základní školy. Projekt tak získá větší rozměr.  

 

poHOFte si 

Žadatel: BrauNOW, z. s 

Místo: Broumov

Žádaná podpora:​ 20 000 Kč 

 Jednodenní akce "poHOFte si". Jedná se o akci, která zpřístupní vybrané uzavřené části, vnitrobloky a dvorky v historickém centrum města veřejnosti. Kontaktujeme majitele domů a obyvatele historického centra. Vysvětlíme účel projektu. Tam, kde se setkáme s případným zájmem přichystáme ve vybraném zpřístupněném prostoru se spolupráci s jeho obyvateli občerstvení, informace o historii místa, site-specific instalaci nebo aktivity pro rodiny s dětmi. 

 

Projdi se minulostí 

Žadatel: Kateřina Agnolozzi 

Místo: Broumov 

Žádaná podpora:​ 15 000 Kč 

„Je ráno, Broumovsko voní místní přírodou. Stromy se jemně pohupují ze strany na stranu. Ptáčci vesele zpívají své oblíbené melodie. Brány kláštera se otevřou.... U vstupu stojí Jeptiška, která z vesela všechny víta a dává jim ochutnat chléb ze solí a vysvětlí - proč tomu tak dělá. Druhá jeptiška dává návštěvníkům mapku se stanovišti a popisky. Když se návštěvník rozhlédne vidí nádherně opravenou část kláštera a zahradu plnou stolků a lidí v oblecích. Pokud pohlédne dál vidí smějící se děti, jak hrají na cukrkávu-limonádu-čaj-rum-bum... Půjdou okolo stolků, kde je čekají producenti. Ti jim u stolečků vypráví, jak se míchají barvy, jak voní bylinky, jak se vyrábí svíčky.“ 

Nejen děti, ale i dospěláci si tak mohou zkusit vyrobit vonný sáček, uháčkovat řetízek. Každý producent bude mít svou roli a bude vyprávět o tom, jak se ten a ten produkt vyráběl v minulosti. Když už budou návštěvníci unaveni, mohou dojít k velkému dubu. Tam bude čekat další osobnost a bude jim vyprávět místní pověsti. Dospěláci se zasmějí a děti budou nadšeni. V zahradě budou ovečky, jsou tam popsané stromky... všude lze něco zajímavého povídat. Jak by se Vám líbilo potkat v zahradě i samotného Jiráska? Ten přece na gymnázium v Broumově také chodil. Mailwaldova akademie se vrací skoro každý rok k osobnostem z Broumovska a my je chceme oživit. Aby nám návštěvník navštívil všechna stanoviště, bude si do mapky dávat razítka. Mapku na konci odevzdá a večer se bude losovat. Každý návštěvník může vyhrát balíček Regionílních produktů s názvem "Projdi se minulostí". Nejde jen o úkoly pro malé děti, ale připravíme mapku i pro dospělé. Připomenou si tak zastaralé názvy a historii, co by měly znát.... 
     Na Broumovsku působí několik držitelů certifikátu kvality a jedinečnosti „Broumovsko – regionální produkt“. Konečné výrobky vidí každý na stáncích a internetu. Poslechněte si příběhy místních a zapojte se. Zkuste si je vyrobit sami. V tento den vám producenti ukáží a poradí jak na to. Nejen, že se něco dozvíte a naučíte, ale výrobek si odnesete domů. Seznámíte se s bylinkami, barvičkami a dokonce si můžete zkusit postavit jeřáb ze stavebnice Merkur. Ochutnáte i místní salámy, sýry a pečivo. Připravíme vám skvělý den plný zábavy. Studenti se převléknou za osobnosti, které na Broumovsku působili. 

 

Rozkvetlý Zdoňov 

Žadatel: Spolek TRINITAS 

Místo: Zdoňov 

Žádaná podpora: 21 000 Kč 

Cílem projektu je oživit trochu zapomenutou vesnici Zdoňov kvetoucími keři, okrasnými travami a trvalkami, které by zpříjemňovaly pohled na důležitá místa vesnice- autobusové zastávky, pranýř, torzo památníku obětem první světové války a v neposlední řadě také hřbitov u Kostela Nejsvětější Trojice ve Zdoňově, který tvoří z velké části hroby původních německých obyvatel. Největší proměnou by byl zajisté hřbitov, na který je v současné době dost tristní pohled.  Vysázením trvalých květin a keřů by se pohled na tato důležitá místa obce změnil a byl by nejen pro místní obyvatele, ale i pro ostatní návštěvníky obce veselejší, než tomu je doposud. 

 

Společně za naši krajinu 

Žadatel: Julinka, z.s. 

Místo: region Broumovsko/Police nad Metují 

Žádaná podpora: 30 000Kč 

Záleží nám na krajině, v níž žijeme. Cítíte to stejně? V situaci probíhající klimatické změny se můžete se spolkem JULINKA podílet svou prací na ochraně životního prostředí. Přispějeme k zádrži vody v krajině obnovou mokřadů, budováním tůní, sázením alejí či lesní výsadbou. Věříme, že pokud budou prováděny ve velkém, povedou k potřebným změnám: k zachování dostatečných vodních zdrojů a stromů pro další generace. Společná dobrovolná práce lidi sbližuje, její výsledky slouží všem, posiluje komunitu. Zapáleným zájemcům spolek pomůže se získáním peněz, třeba na novou tůň či na obnovu lesa, širší veřejnosti nabídne několik filmů s ekologickou tematikou a možnost následně své názory probrat v debatách s vybranými hosty v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Police nad Metují 2022. 

 

Svatojiřská pouť: aneb od kostela sv. Barbory ke kostelu sv. Jiří a sv. Martina 

Žadatel: Kristýna Kvapilová

Místo: Otovice a Martínkovice 

Žádaná podpora: 28 250 Kč 

Tradice je živá a obohacující! Je cestou k poznání příběhů míst, ale i nás samotných. Svatojiřská pouť se může stát inspirativním příkladem obnovování historických tradic v současném kontextu.  

Součástí pouti je bohatý doprovodný program určený pro širokou veřejnost, který uspokojí návštěvníky všech generací (od těch nejmladších po ty nejstarší) a zároveň i různých hodnotových a duchovních idejí. Můžete se těšit na dobré jídlo a pití, kvalitní hudební doprovod, loutkové představení nebo výtvarnou dílnu, ze které si odnesete i něco na památku. 

Setkání je příležitostí pro utužení sousedských vztahů, navázání nových přátelství a podporu udržitelného regionálního rozvoje. V neposlední řadě je to příležitosti, ukázat, že i když tu „lišky dávají dobrou noc“, tak to tady společensky a kulturně žije! 

 

Svejly a broučí náspy pro ochranu vody a potlačení zamoření slimáky 

Žadatel: Robert N. Carr, Jr 

Místo: Teplice nad Metují 

Žádaná podpora: 20 000 Kč 

Cílem projektu je vybudovat 9 svejlů pro zachování vody a vybudovat  4 broučí náspy pro kontrolu zamoření slimáky. Svejly (swales) jsou příkopy, které zadržují dešťovou vodu a následně ji postupně uvolňují.  V mírnějším svahu se vyplatí vyhloubit vodorovné, po vrstevnici vedené strouhy (příkopy, průlehy) které vodu zadrží a ta se postupně vsákne – podle anglického „swale“ jsou občas nazývány též svejly.  

Broučí násep (beetle banks) je forma biologického boje proti škůdcům v zemědělství a zahradnictví. Jedná se o pruh osázený trávou (trsy trávy) nebo trvalkami na poli nebo na zahradě, který podporuje a poskytuje stanoviště pro užitečný hmyz, ptáky a další živočichy, kteří se živí škůdci.  

To by byla inspirace pro komunitu, aby se další lidé mohli seznámit s ekologickými inovacemi. Ty jsou praktické a relativně levné a přispívají ke zpomalení globálního oteplování. 

Svejly a broučí náspy budou postaveny na mém pozemku (Horní 57, Teplice nad Metují) kolem 800 metrového plotu chránící pole obdělávané metodami organic/permakultura a experimentálního zemědělství. Lidé/veřejnost jsou vítáni k pravidelným návštěvám a komentovaným prohlídkám. 

 

Stonebalancing v Broumově 

Žadatel: Eva Ditrichová 

Místo: Broumov

Žádaná podpora: 6 000 Kč 

Tento nápad spojuje tvořivou uměleckou linku s interakcí v různých místech v Broumově a je nápadem dvou slečen (11 a 14 let), které do projektu chtějí zapojit své spolužáky i dospělé. Naplňuje prvky okrašlovacího směru a péče o prostředí ve kterém žijeme. Jedná se o oživení jak méně navštěvovaných míst, tak i temnějších zákoutí, ale i okrášlení turisticky frekventovaných turistických míst v Broumově.  Záměrem je umožnit lidem v Broumově postavit si (vybalancovat) v místech, která k tomuto záměru budou vybrána, kamennou věž – tzv. STONEBALANCING.  Na daném místě budou zalaminované obrazce – toho, co lze z kamenů sestavit (vybalancovat). Bude potom na každém, aby se snažil dosáhnout předpokládaného sestavení kamenů. Je zde velký potenciál pro kreativitu. Zároveň to učí děti-a nejen je, všímat si krásy v okolí, a učí je to také, že mohou drobně, ale významně přispět k oživení svého města. V neposlední řadě je to učí trpělivosti. Stonebalancing je ale i forma meditace a relaxace. Pokud budou kameny ležet na zemi nebudou mít žádnou uměleckou hodnotu, ale pokud je sestaví – bez přílišné dřiny, ale s nutnou dávkou trpělivosti– uvidí uměleckou hodnotu/oživení tohoto místa. 

Součástí bude i vernisáž a úvodní setkání, na které budou pozváni profesionální LandArt umělci – Rudolf Novák a Jan Macek.  

 
 
Zittův kříž pod Čapím vrchem 

Žadatel: Spolek Skály-Bischofstein, z.s. 

Místo: Studnice u Jívky 

Žádaná podpora:​ 30 000 Kč 

Zittův kříž pod Čapím vrchem se nachází na frekventované turistické trase vedoucí okolo Teplicko-adršpašských skal, kde slouží jako přirozený orientační bod. Jedná se o ideální místo k zastavení, odpočinku a rozjímání, od kterého se otevírá jedinečný výhled do Polické pánve. 

Renovací chceme přispět k jeho zachování pro další generace jako připomínku zdejší historie a původních obyvatel. Součástí renovačních prací bude odborné doplnění chybějícího materiálu, obnovení písma a celková konzervace kamenné části. Plánujeme rovněž nahradit nepůvodní dřevěný kříž za nově zhotovený z kortenového plechu. 

Po dokončení renovačních prací pozveme všechny zúčastněné strany i širokou veřejnost, zejména obyvatele okolních obcí, k slavnostnímu odhalení božích muk. Toto bude vyvrcholením celého projektu, na kterém společným přípitkem a společně připraveným pohoštěním utužíme naše vzájemné vztahy. 


 

17. – 30. 11. 2021 Zapojte se do hlasování veřejnosti  ZDE
Děkujeme