Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
To chci zažít

KONCEPCE KULTURY 2022-2032

CO JE TO KULTURNÍ KONCEPCE

Součástí přihlášky do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) je i strategický dokument věnující se koncepci kultury města. Tento typ dokumentu zajišťuje dlouhodobou udržitelnost projektu EHMK. Stejně tak pak EHMK zajišťuje implementaci strategického dokumentu a taktéž jeho dlouhodobou udržitelnost. Podstatným hodnotícím kritériem celé kandidatury je vedle zmiňované vazby na kulturní koncepci i dosah k místní komunitě a její zapojení do celého procesu. Proto je v celé tvorbě kulturní koncepce akcentována místní participace.   

Lektor Adam Pajgrt stojí u plátna s prezentací v Opatských sálech kláštera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO ZAJIŠŤUJE TVORBU KULTURNÍ KONCEPCE

Projekt tvorby Koncepce kultury města Broumov 2022-2023 odborně vede Adam Pajgrt (IPR Praha) se svým týmem, který tvoří: 
Tomáš Vácha (UCEEB/ČVUT, sociální psycholog a odborník na participativní co-design), 
Lukáš Makovský (Deloitte/Cerge, ekonomický geograf), 
Petr Peřinka (Kreativní Praha, specialista na KKO) a 
Michaela Hečková (IPR Praha, editorka a analytička)  
ve spolupráci s Nadačním fondem Broumov – město kultury.  

 

KDO SE NA PŘÍPRAVĚ PODÍLÍ

Kulturní koncepce nevzniká pouze v úzkém interním kruhu, ale propojuje různé organizace a oblasti. Jedná se o:

zástupce města Broumov, Gymnázia Broumov, Základní umělecké školy Broumov,  DDM Ulita, Police Symphony Orchestra, BrauNOW, Čumění, Městské knihovny Broumov, Infocentra Broumov, Centra sociálních služeb Naděje, Agentury pro rozvoj Broumovska, Společnosti pro destinační management Broumovska, CHKO Broumovska, Strategické rady regionu Broumovsko, Vzdělávacího a kulturní centra Klášter Broumov, Maiwaldovi akademie, Společně proti suchu (Živá krajina / Živá voda), BCB Koupálo Janovičky, Bigboš Křinice, Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov, Církve československé husitské, Muzea Broumovska, Institutu regionální paměti, Muzea papírových modelů, Podnikatelského klubu, Z-Trade s.r.o., zástupců Police nad Metují, Teplic nad Metují a Technických služeb Adršpach.

Děkujeme všem za spolupráci, energii, čas a zkušenosti, které přípravě koncepce věnujete. 

KONTEXT BROUMOVSKÉ KULTURY

Broumov ve 20. století prošel hlubokými socio-ekonomickými proměnami v důsledku vysídlování německého obyvatelstva po 2. světové válce. Toto historické trauma je dodnes citelné ve všech rovinách – kulturní, duchovní, přírodní i socio-ekonomické. Kultura je dnes vnímána jako akcelerátor proměny – na individuální i kolektivní úrovni může pomoci bojovat s periferizací a zároveň generovat nová pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, podporovat kulturně-kreativní odvětví, technologické inovace stejně jako komunitní soudržnost. Kandidatura města Broumov na titul EHMK 2028 díky její provázanosti s Koncepcí kultury města Broumov 2022-2032 tento proces změny rozvíjí.  

Projekt vychází ze dvou základních principů – udržitelného rozvoje a místní participace. Udržitelný rozvoj zajišťuje v první řadě aspekt dlouhodobého trvání projektu, zapojení důležitých kulturních, politických a ekonomických aktérů z Broumova a okolí a zároveň primární motivace zadavatele k tomuto kroku – podpořit rozvoj regionu skrze kulturu, a to ve všech třech analyzovaných oblastech: kreativní oblasti, kulturní oblasti a komunitní oblasti. Již v průběhu tvorby koncepce (ve všech jejích částech) budou použita inovativní řešení, jakými jsou: aspekt participativní tvorby koncepce (a specifické metody sběru dat) nebo zohledňování chytrých opatření v oblasti kultury, které představuje například kandidatura Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028.   

Koncepce kultury města Broumov 2022-2032 se skládá ze tří návazných částí:   

 

 

 

 

ÚVODNÍ ANALYTICKÁ STUDIE KONCEPCE KULTURY (září 2020 – prosinec 2020) 

Úvodní analytická studie byla provedena v roce 2020. Autorem této studie je Ateliér pro veřejnou debatu, který se dlouhodobě věnuje tématům participace, tvorbě kulturních strategií či zapojení veřejnosti do oživení veřejného prostoru.   

Tato fáze tvorby koncepce kultury se opírá o analýzu strategických dokumentů krajské a regionální úrovně a kvalitativní výzkum v podobě strukturovaných rozhovorů s místními a regionálními aktéry. Předpokládáme, že tito aktéři budou hrát důležitou roli v současném a budoucím rozvoji regionu, a proto považujeme jejich participativní zapojení již v této úvodní fázi za užitečné a v dlouhodobém pohledu se jedná o jeden z kroků podporujících udržitelnost tohoto projektu. 


VÝSTUPY TÉTO FÁZE JSOU: 

 • Přehled a vyhodnocení strategických dokumentů 
   
 • Rešerše příkladů dobré praxe 
   
 • Kalendář relevantních projektů a akcí 
   
 • Databáze klíčových aktérů 
   
 • Návrh postupu do druhé fáze 
   
 • Syntéza existujících dat, vytvoření logického rámce a hypotéz pro kvalitativní výzkum 
   


Výstupy z této části poskytují východisko k následujícím fázím a mimo jiné potvrdily predikce, že komplexní a strategické uchopení kultury v širším slova smyslu může být transformační hybnou silou rozvoje regionu, a pomáhá se tak Broumovsku stát regionem dobré praxe.  

 

ROZŠÍŘENÁ ANALYTICKÁ ČÁST KONCEPCE KULTURY (duben 2021 – říjen 2021) 

Rozšířenou analytickou část koncepce kultury zpracovává Adam Pajgrt se svým týmem. Adam, který se spolupodílel již na tvorbě první části dokumentu, je specialista na strategii a rozvoj měst dlouhodobě spolupracující s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).  
Tato část dokumentu vzniká v úzké spolupráci s Nadačním fondem – Broumov město kultury (NFBMK) tak, aby byl sběr dat efektivní a byl podpořen aspekt místní participace v průběhu tvorby dokumentu. 

Participativní prvek se aplikuje jak v úrovni kvantitativní (dotazníkové šetření), tak kvalitativní (strukturované hloubkové rozhovory) a zejména pak v rámci realizace workshopů pro klíčové kulturní aktéry. Ke každé zúčastněné cílové skupině hledáme vhodnou formu komunikace a metodu sběru dat. Tento specifický způsob komunikace vnímáme jako nutný předstupeň k tomu, aby byl dokument opravdu participativní, relevantní a prospěšný pro diverzní skupinu obyvatel Broumova a jeho okolí.  

Zde představujeme výběr aktivit v této fázi procesu tvorby Koncepce kultury města Broumov 2022-2032: 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

328 vyplněných dotazníků v první vlně dotazníkového šetření považujeme za jednu z prvních vlaštovek participace!  

Jsme malé město a zdaleka ne každý se kultury účastní, o to větší radost nám dělá fakt, že i tento názor byl v dotazníku zohledněn. My se tak díky němu můžeme dozvídat, proč tomu tak je a co můžeme udělat pro to, aby kulturní nabídka byla relevantní pro co nejširší spektrum obyvatel Broumova a přilehlého regionu.  
Děkujeme za jeho vyplnění!   

HLOUBKOVÉ ROZHOVORY S MÍSTNÍMI AKTÉRY 

12 respondentů v úvodní analytické fázi a 22 respondentů v rozšířené analytické části tvorby koncepce kultury představuje inspirativní polyfonii názorů a pohledů na oblast kultury v širokém pojetí slova smyslu. 
 
Přes 60 hodin jsme si s výraznými kulturními aktéry a hybateli veřejného života povídali nejen o současnosti kultury na Broumovsku, ale hleděli jsme také do budoucnosti, kterou mají tito lidé ve svých rukou.

 

ROZHOVORY S EXTERNÍMI STAKEHOLDERY 

Někdy je dobré se podívat na věci s větším odstupem a tzv. nakouknout do cizí kuchyně. K tomu nám slouží rozhovory se 13 respondenty, experty z různých oblastí naší současné společnosti. S těmito odborníky diskutujeme témata současné Evropy, ale i malých měst jako je Broumov. Zajímá nás jejich pohled na ambiciózní projekt kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028 a dozvídáme se zajímavé a povzbudivé věci.  

WORKSHOP KONCEPCE KULTURY 1

První workshop pro klíčové regionální aktéry proběhl v Broumově 1. července 2021 v sále IC Broumovsko, kde se sešlo přes 20 hybatelů místního kulturního a společenského dění. Organizátoři a facilitátoři setkání měli plné ruce práce, protože sledovat tok energií, množství nápadů, postřehů a diskusí není jednoduchý úkol. Velký dík patří zejména všem zúčastněným za jejich otevřenost a ochotu se spolupodílet na budoucnosti kultury v Broumově a na Broumovsku!  

Fotoreport 
 

WORKSHOP KONCEPCE KULTURY 2

Tvorba kulturní koncepce pokračuje! V pondělí 11. října 2021 proběhl v klášterních Opatských sálech druhý workshop v rámci příprav kulturní koncepce. Jak posílit komunitotvornost na Broumovsku nebo jak pečovat o krajinu? Nejen těmto otázkám, které vyvstaly z prvního workshopu, se věnovali zástupci městské samosprávy a různých kulturních a vzdělávacích organizací z regionu.

Fotoreport

 

 

WORKSHOP KONCEPCE KULTURY 3

Jak správně zacházet s památkami a přírodou na Broumovsku? Jak se starat o ně i jejich odkaz? Tyto otázky byly předmětem předposledního workshopu, který proběhl 15.12. 2021. Poprvé jsme kvůli bezpečnosti vyměnili inspirativní prostředí za teplo našich domovů a nové aplikace.

Printscreen obrazovky s účastníky workshopu na ZOOMPrintscreen obrazovky s účastníky workshopu na ZOOM

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST KONCEPCE KULTURY (listopad 2021 – březen 2022) 

Třetí část strategického dokumentu bude v návaznosti na předešlou část zpracovávat Adam Pajgrt se svým týmem v úzké spolupráci s Nadačním fondem – Broumov město kultury tak, aby kooperace mezi spolupracujícími organizacemi a aktéry byla nejefektivnější a zejména aby byla zajištěna potencionální implementace projektů a jejich dlouhodobá udržitelnost.   

V této poslední části bude kladen zvýšený důraz na aspekt dlouhodobé udržitelnosti jak celého dokumentu Koncepce kultury města Broumov 2022-2032, tak jednotlivých projektových návrhů v něm obsažených. Udržitelnost bude garantována zejména provázaností s projektem Kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028. Bude ale též čerpat ze všech předcházejících systematických kroků, které byly v přípravě koncepce zohledňovány – například (nad)regionální síťování institucí a aktérů nejen v kulturní oblasti, nebo participativní metody tvorby Koncepce.