Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


The Blues Brothers

Na kon­cer­tě s ná­zvem Blues Bro­thers zazní sklad­by z ame­ric­ké­ho hu­deb­ní­ho ko­me­di­ál­ní­ho filmu z roku 1980 The Blues Bro­thers re­ži­sé­ra Johna Lan­di­se. Tento sní­mek ve své době vy­dě­lal v ki­nech po celém světě přes 115 mi­li­o­nů do­la­rů a stal se kul­tov­ní kla­si­kou.

Za do­pro­vo­du čes­ké­ho The Loop Jazz Or­chest­ra spo­leč­ně za­hra­jí Sweet Home Chi­ca­go, Gimme Some Lovin' nebo Who’s Ma­king Love. V pro­slu­lých skladbách do­sta­nou pro­stor só­lis­té ze sboru The Jeremy Winston Chorale – Can­da­ce Potts, La­Von­te Heard a Wil­li­am Ram­sey.

Vstupné: 
490 Kč na sezení / 390 Kč na stání

 
Předprodej: 
online níže nebo na pokladně prohlídkového okruhu broumovského kláštera
 
 
Foto: Sára E. Valášková
 

Místo konání
Multifunkční sál Dřevník

Multifunkční sál Dřevník

Nenápadná dřevěná budova od ateliéru ADR skrývá moderní multifunkční sál, který vznikl na místě původního klášterního dřevníku, seníku, dílen a garáží při revitalizaci kláštera na přelomu let 2014/ 2015. Nižší, levá část budovy,

Detail místa