Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Návštěva z Francie

S Francií nás spojuje zájem podporovat odlehlé regiony 

Broumov nedávno navštívila delegace z francouzského města Clermont-Ferrand, kde stejně jako my právě dokončují přihlášku na Evropské hlavní město kultury (EHMK) pro rok 2028. Jak se rychle ukázalo, toto více než sto čtyřiceti tisícové město ve Francouzském středohoří spojuje s Broumovem mnoho společných výzev, které má smysl řešit v přeshraniční spolupráci. 

Tříčlenná výprava složená z vedení a zástupců týmu, kteří připravují kandidaturu na EHMK, si prohlédla Broumov a klášter a se zájmem vyslechla krátkou prezentaci o činnosti spolku Živá voda.  

Právě péče o vodu v krajině nebo rozvoj dostupné a kvalitní kultury v podobných podhorských a venkovských oblastech jsou témata, která navzdory rozdílu v počtu obyvatel a vzdálenosti sdílíme. Obyvatelé města Clermont-Ferrand si uvědomují mimořádnou hodnotu Francouzského středohoří, úchvatné rozsáhlé vysočiny se sopečnými vrcholy, která zaujímá velkou část střední a jižní Francie. 

A protože podobné přírodní, ale i kulturní dědictví nalezli zde na Broumovsku, chceme společně dále jednat o tom, jak podporvat kreativní a mladé lidi napříč Evropou, aby neodcházeli do velkých měst a ukázat, že má smysl usilovat o společná evropská řešení.  

With France, we share an interest in supporting remote regions 

Broumov was recently visited by a delegation from the French city of Clermont-Ferrand, where they are currently finalizing their application for the European Capital of Culture (ECoC) 2028 – something we know very well too. As it quickly became clear, this city of more than a hundred and forty thousand people in the French Central Highlands shares many common challenges with Broumov, which make sense to address in cross-border cooperation. 

The three-member delegation, consisting of the management and representatives of the team preparing the ECoC candidacy, toured Broumov and the monastery and listened with interest to a short presentation about the activities of the Living Water Association. 

The care of water in the landscape or the development of accessible and quality culture in similar foothill and rural areas are themes that we share despite the difference in population and distance. The inhabitants of Clermont-Ferrand are aware of the extraordinary value of the French Central Highlands, a breathtaking expanse of volcanic peaks that covers a large part of central and southern France. 

And because they found a similar natural and cultural heritage here in Broumovsko, we want to continue to discuss together how to encourage creative and young people across Europe not to leave for the big cities and to show that it makes sense to strive for common European solutions.